Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

Predávajúci týmto kupujúcemu, v súvislosti so spracovaním osobných údajov kupujúceho ako osoby, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“), poskytuje informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Dotknutou osobou je:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Smartsun s.r.o., so sídlom Blagoevova 18, 851 04 Bratislava IČO: 36835285, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47980/B (ďalej aj ako „Smartsun“ alebo „predávajúci“).

Zodpovednou osobou je:

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou Smartsun určená.

Účelom spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti Smartsun je:

Vybavenie objednávky kupujúceho (formulára návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim na základe objednávky, resp. založených kúpnou zmluvou, prevádzkovanie internetového obchodu a webovej stránky predávajúceho a súvisiacich informačných systémov predávajúceho, evidencia kúpnych zmlúv, faktúr a s nimi súvisiacich dokumentov.

Pri objednávke (vyplnení formulára návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, jej potvrdenie a uzavretie kúpnej zmluvy (najmä meno a priezvisko, lokalizačné údaje - fakturačná adresa vrátane PSČ/adresa dodania vrátane PSČ, kontakt - číslo telefónu a emailová adresa. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie objednávky kupujúceho, plnenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru kupujúcemu.

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona objednávka kupujúceho, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, dodanie objednaného tovaru kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, ostatné plnenia (práva a povinnosti) vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Právnym základom je aj súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných alebo reklamných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru a uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov, resp. inštitúciám:

 • osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť Smartsun, podieľajúce sa na plnení objednávky kupujúceho a plnení kúpnej zmluvy (dodaní tovaru /realizácii platieb na základe zmluvy),
 • osoby, ktoré pre predávajúceho vykonávajú činnosti, na ktoré je predávajúci oprávnený alebo povinný podľa platných právnych predpisov (najmä účtovným, právnym alebo iným poradcom),
 • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania internetového obchodu, webovej stránky a súvisiacich informačných systémov predávajúceho, zaisťujúce marketingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky predávajúceho.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Spoločnosť Smartsun ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Spoločnosť Smartsun je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 • po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,
 • po dobu trvania účelu spracúvania,
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • právo požadovať od spoločnosti Smartsun prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že

 • prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a ich ochrany,
 • prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe,
 • k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti Smartsun uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Strojárenská 8, 900 27 Bernolákovo alebo e-mailom na: info@smartsunsro.sk, resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Vyplnením elektronického formulára návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a jeho odoslaním, t.j. odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.