Blog

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

Spoločnosť SmartSun s.r.o., so sídlom Budovateľská 29, 821 08 Bratislava IČO: 36835285, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47980/B týmto dotknutej osobe, v súvislosti so spracovaním osobných údajov kupujúceho ako osoby, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“), poskytuje informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Osobnými údajmi sú:

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutou osobou je:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

SmartSun s.r.o., so sídlom Budovateľská 29, 821 08 Bratislava IČO: 36835285, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47980/B (ďalej aj ako „SmartSun“ alebo „prevádzkovateľ“).

Zodpovednou osobou je:

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou SmartSun určená. 

Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov zo strany SmartSun je:

Zákonným dôvodom a účelom spracovania osobných údajov je:

 1. oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; priamy marketing prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje na základe jej žiadosti a/alebo formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa,
 2. súhlas dotknutej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa),
 3. v súvislosti s bodmi a) a b) vyššie vybavenie požiadavky dotknutej osoby o informačné služby priameho marketingu zaslanej prevádzkovateľovi, súvisiace prevádzkovanie webovej stránky prevádzkovateľa a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, evidencia dotknutých osôb, ktoré využijú informačné služby, resp. žiadosti prevádzkovateľa zaslaním žiadosti a vyplnením formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa na nevyhnutnú dobu zodpovedajúcu účelu spracúvania – charakteru požiadavky dotknutej osoby a poskytnutých informácií priameho marketingu.

Pri vyplnení formulára so žiadosťou o informačné služby priameho marketingu prevádzkovateľa a pri vybavovaní požiadavky dotknutej osoby sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie požiadavky dotknutej osoby (meno a priezvisko, kontakt – číslo telefónu a emailová adresa).

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa) a/alebo súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu prevádzkovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa) podľa 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov, resp. inštitúciám:

 • osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť Smartsun, podieľajúce sa na plnení požiadaviek dotknutej osoby a oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • osoby, ktoré pre prevádzkovateľa vykonávajú činnosti, na ktoré je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný podľa platných právnych predpisov (najmä účtovným, právnym alebo iným poradcom),
 • osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Spoločnosť Smartsun ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

Spoločnosť Smartsun je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 • po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,
 • po dobu trvania účelu spracúvania,
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov (najdlhšie 10 rokov) ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • právo požadovať od spoločnosti Smartsun prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach

Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že

 • prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a ich ochrany,
 • prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe,
 • k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti Smartsun uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Strojárenská 8, 900 27 Bernolákovo alebo e-mailom na: info@smartsunsro.sk, resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Vašu požiadavku na poskytovateľa adresovanú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránky poskytovateľa, telefonicky a/alebo e-mailom zaslaným poskytovateľovi, poskytovateľ vybaví a poskytne informácie až potom, ako mu prostredníctvom e-mailu potvrdíte, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke poskytovateľa: https://www.rekuperacia-brink.sk/2019/11/15/1822/ a ktoré Vám poskytovateľ zašle prostredníctvom e-mailu, s tým, že ich v celom rozsahu prijímate a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby v súlade s nariadením GDPR a Zákonom.