NOVOSTAVBY

Predstavy o komfortnom bývaní sa v súčasnosti líšia od štandardu pred niekoľkými rokmi. Súčasným trendom je pohodlné a predovšetkým zdravé bývanie pri čo najnižších nákladoch na spotrebu energií. Neustály rast cien energií, obmedzené zdroje doteraz využívaných zdrojov nás vedú k hľadaniu alternatív. Tá spočíva v nových zdrojoch, v obnoviteľných zdrojoch a v neposlednom rade v šetrení energiami. Šetrenie energiami znamená šetrenie prírodných zdrojov a uchovanie prírody v čo najväčšom možnom rozsahu  pre ďalšie generácie. Moderné bývanie spočíva nielen v novej estetike, ale predovšetkým v novej koncepcii bývania ako celku a cítení s prírodou.

Súčasné novostavby sú odrazom tohto cítenia a výsledkom je zdravé, príjemné a bezpečné prostredie.

K novej koncepcii domov nás popri šetrení vedie i legislatíva. Od 1.1.2016 novostavby musia spĺňať náročnejšie požiadavky na budúcu prevádzku stavby a musia byť postavené v štandarde A1 pre globálny ukazovateľ. Popri opatreniach, akými sú kvalitná izolácia a výplne otvorov, vhodný tvar či orientácia objektu, sú i technické zariadenia. Vo všeobecnosti sa novostavba nezaobíde bez obnoviteľných zdrojov energií (tepelné čerpadlo, solárny systém, fotovoltaika) či bez šetrenia už dodanej energie vďaka nútenému vetraniu s rekuperáciou tepla. Rekuperáciou tepla v dobre izolovanom, až hermeticky uzavretom dome, je možné ušetriť značné množstvo energie, ktorá by unikla vetraním.

REKONŠTRUKCIE

Rozsiahlejšia rekonštrukcia spočívajúca v zateplení objektu, vo výmene okien či v novej streche. Uvedené kroky vedú investorov k vysokým úsporám na budúcej prevádzke budovy. Čo však nastane, ak budovu tepelne zaizolujeme? Kvalitnou izoláciou výrazne znížime vzduchopriepustnosť. V budove, v ktorej doteraz dochádzalo k výmene vzduchu škárami okien, stykmi konštrukcií či trhlinami v obvodovom murive, po zateplení môže dôjsť k zhoršeniu vnútorných podmienok nedostatočným vetraním. Vo vzduchotesnej budove je potreba vetrania častejšia, ako boli majitelia zvyknutí pred rekonštrukciou. Nie je zriedkavý dokonca i výskyt plesní v miestach, kde sa predtým nevyskytovali. Častejšie vetranie takisto nie je riešením, nakoľko drahocenné teplo by bolo z domu jednoducho vyvetrané. Toto sú hlavné dôvody, prečo pri rekoštrukcii inštalovať systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.