Sprísnené požiadavky na nízku energetickú spotrebu – Smernica ErP 2009/125/ES

Nariadenia 1253/2014 a 1254/2014

• Minimálne požiadavky od 1. januára 2016: Jednotky musia šetriť minimálne toľko primárnej energie (el.energia a teplo) koľko spotrebujú (el. energia)

• Minimálne požiadavky od 1. januára 2018: Jednotky musia šetriť podstatne viac primárnej energie ako spotrebujú

• Štítok energetickej účinnosti od A+ do G

Energetický štítok má užívateľovi umožniť jednoduchšie porovnanie a výber energeticky účinných výrobkov. Hodnota SEC (špecifická spotreba energie) vyjadruje šetriaci potenciál zariadenia v kilowatt hodinách na m²/rok. Hodnotu SEC neovplyvňujú iba známe parametre ako je elektrický príkon alebo spätné získavanie tepla ale vo vysokej miere aj spôsob prevádzky.